Regulamin serwisu Mamokazje.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu Mamokazje.pl.
 2. Treści zamieszczane w Serwisie Mamokazje.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu Mamokazje.pl mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.

2. Definicje

 1. Konto – wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie Mamokazje.pl strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Serwisie Mamokazje.pl. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 2. Użytkownik– osoba zarejestrowana w Serwisie Mamokazje.pl.
 3. Serwis Mamokazje.pl – internetowy serwis prowadzony w domenie Mamokazje.pl, platfroma udostępniająca wybór najlepszych promocji i okazje w sieci przez samych użytkowników.
 4. Komentarz – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisie, w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami i poglądami (wyrażać je).

3. Rejestracja w Serwisie Mamokazje.pl

 1. Zarejestrować się w Serwisie Mamokazje.pl mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły trzynaście lat. Użytkownikami nie mogą być przedsiębiorcy, chyba że Serwis wyrazi na to zgodę.
 2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Serwisu poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik będzie widoczny w Portalu), hasła oraz dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

4. Podstawowa funkcjonalność Serwisu Mamokazje.pl

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Mamokazje.pl wybrane przez siebie promocje i okazje.
 2. Każda promocja i okazja umieszczana w Serwisie podlega ocenie innych Użytkowników.
 3. Użytkownicy mogą oceniać dane okazje oddając na nie głos pozytywny ("fajna!") albo negatywny ("słaba"). Użytkownik może oddać na daną okazję tylko jeden głos. Zarówno głos pozytywny, jak i negatywny nie może być cofnięty.
 4. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolne okazje, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.
 5. Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w Serwisie Mamokazje.pl oraz funkcja pozwalająca na wymianę informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.

5. Zasady korzystania z Serwisu Mamokazje.pl

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie Mamokazje.pl.
 3. Okazje tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób i zawierać bezpośredni odnośnik (link) do promocji, nie mogą mieć charakteru reklamowego w tym własnych linków polecających i z programów partnerskich, i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich.
 4. Serwis nie ingeruje w treść Komentarzy oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich publikacją. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje.
 5. Serwis ma prawo do zmiany linku umieszczonego w Ofercie, w szczególności na link afiliacyjny.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Serwisu z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie Komentarza, okazji lub promocji innej treści przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Serwisu lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 7. Serwis zastrzega możliwość umieszczania w Serwisie Mamokazje.pl korespondencji e-mailowej do Użytkowników Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.

6. Rola operatora Serwisu Mamokazje.pl

 1. W ramach strony Mamokazje.pl Serwis udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Mamokazje.pl
 3. W uzasadnionych przypadkach Serwis może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie naruszają postanowienia Regulaminu. Serwis nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Mamokazje.pl
 4. W uzasadnionych przypadkach Serwis może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się lub korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu Mamokazje.pl (czasowa blokada Konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta.
 5. Serwis dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Mamokazje.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu ze względów technicznych.

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu Mamokazje.pl
 2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt @ 3deals.pl (bez spacji).
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie Mamokazje.pl, jego adres e-mail przypisany do Konta oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwis zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Serwis prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Konta.

8. Zakończenie korzystania z Serwisu Mamokazje.pl

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu, w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt @ 3deals.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.
 3. Serwis może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
  • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem,
  • lub
  • Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób
 4. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie Mamokazje.pl, Serwis nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych okazji, Komentarzy i oddanych głosów.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Mamokazje.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Serwis poinformuje o tym na stronach Serwisu Mamokazje.pl
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Serwis, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach 8.1 i 8.2, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

Polub nas na Facebooku!

Najnowsze komentarze

Najlepsze aktywne oferty